Reglement

REGLEMENT VAN DE CAMPING
(overeenkomstig de beschikkingen van het K. B. van 29 oktober 1971)

1. TOELATING

Voorwaarden:
1. 1. De toegang tot het kampeerterrein en tot de bijbehorende installaties is voorbehouden aan de klanten die:
– bij de receptie ingeschreven zijn en in orde zijn met betaling.
– kennis genomen hebben van het reglement en er zich toe verplichten het na te leven.
– bewezen hebben dat ze voor hun burgerlijke aansprakelijkheid door een verzekeringspolis gedekt zijn.

Controle:
1.2 Wie de nacht wil doorbrengen op het terrein, dient een geldig identiteitsbewijs bij de receptie voor te leggen. Dit identiteitsbewijs wordt op de aankomstdag overgeschreven op de dubbele kaart voorzien door art. 16 van het K. B. en getekend door de kampeerder.
De echtgenote wordt op dezelfde kaart ingeschreven als haar echtgenoot; alsmede alle personen die onder hetzelfde dak leven. Iedere persoon die deze verplichting niet respecteert, zal een boete van 50€ moeten betalen boven het bedrag van het verblijf.

Uitzonderingen :
a) georganiseerde groepen: de verantwoordelijke groepsleider is verplicht de groep in te schrijven en de lijst van alle deelnemers te overhandigen, met vermelding van hun naam, voornaam, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum, beroep en nummer van identiteitsbewijs.
b) huur voor het seizoen (vanaf de 01-04 tot en met de 15-10 van elk jaar): de inschrijving gebeurt enkel bij de eerste aankomst van de klant op het terrein.

2. ORGANISATIE VAN DE CAMPING

Tucht:
2.1 De directie heeft het recht de inschrijving te weigeren of de toegang tot de camping te ontzeggen wanneer het reglement naar de geest of naar de letter niet geëerbiedigd wordt, zonder deze beslissing te moeten verantwoorden.
Rust – Deftigheid:
2.2 Stilte is vereist vanaf 22 uur: niemand zal gehinderd worden door tv-toestellen, radio en andere geluid voortbrengende toestellen of instrumenten (behalve in de Brasserie en/of occasionele gebeurtenis in de boerderij). Biertapvaten zijn verboden.
Elke nachtinterventie van de eigenaar of een werknemer van Villatoile, voor het niet-naleven van het reglement van de camping, wordt bestraft met een geldelijke boete van 75€.
Het verkeer van motorvoertuigen wordt onderbroken tussen 22 uur en 8 uur (openings- en sluitingsuren van de slagboom aan de ingang van het kampeerterrein). Wie buiten deze uren binnen of buiten de camping wil, wordt verzocht zijn voertuig op de parking van de camping te laten staan.
In geen geval zal het verkeer 5 km/uur overschrijden.
Op alle toegangs- en uitgangswegen van het binnenplein en op de beschikbare percelen heerst een permanent parkeerverbod.
Het gebruik van grasmaaiers wordt toegelaten van 10 u tot 12 u en van 15 u tot 19 u.
De standplaats die de kampeerder bezet heeft, moet vrijkomen voor 12 u. Anders zal een nacht bijbetaald moeten worden.

Veiligheid – Brand:
2.3 Tussen de kampeerverblijven van aanpalende standplaatsen moet een afstand van minimum vier meter voorzien worden, berekend vanaf de grond. De maximale oppervlakte voor een verblijf bedraagt 30 m².
a. Wapens, gevaarlijke of ongezonde voorwerpen of voorwerpen die het brandgevaar of de gevolgen van een brand zouden doen toenemen, mogen niet op het terrein gebracht worden.
b. Kook- verlichting- en verwarmingstoestellen met gas-, olie-, of elektriciteit zullen zo opgesteld worden dat zij aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoen, en dit onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaar. Ze zullen in elk geval in goed verluchte ruimten geplaatst worden op een draagvlak dat weinig warmtegeleidend zijn.
c. Bij gebruik van de elektriciteitsbron geleverd door Villatoile, zullen de voorwaarden van het bijzonder reglement geëerbiedigd worden. Het gebruik van elektrische kachels is streng verboden. Iedere kampeerder die op heterdaad betrapt wordt op vervalsing van een teller zal een boete van 125€ dienen te betalen.
d. Bij het einde van het seizoen dient iedere kampeerder zijn vertrek te melden, zijn elektrische teller te laten afsluiten en indien nodig de bijslag op het kantoor te vereffenen. Bij verzuim wordt een boete van 15€ aangerekend.
e. Enkel gewapende elektrische kabels die onder de grond lopen, zijn toegelaten.
f. Eén hond per staanplaats is toegelaten. Voor meerdere honden, dient toelating van de directeur van het domein gevraagd te worden. Alle honden moeten aan de leiband gehouden worden.
g. Geen kleine apparaten zoals campinggas gebruiken zonder toezicht
h. De code van goede praktijk betreffende gas- en vloeibaar petroleuminstallaties moet nageleefd worden.
i. Maximum 2 gasflessen gebruiken voor de voeding van de verschillende apparaten.
j. Geen gasflessen opslaan (vol of leeg)
k. De lengte van de slang die de gasfles met de apparaten verbindt beperken tot max. 2 meter.
l. De slangen vervangen vóór de vervaldatum of/en in geval van beschadiging (snede, veroudering, ..)
m. Aan elk einde klembeugels plaatsen
n. Alle gasflessen in staande positie houden en opslaan.
o. Niet roken gedurende de hantering van de flessen.
p. Geen verwarmingsapparaten gebruiken die vloeibare of vaste brandstoffen verbruiken zonder aansluiting aan een buis met buitenevacuatie in overeenstemming met de regels
q. De luchtverversing in de douche waarborgen
r. De verschillende apparaten voor het koken en de verwarming evenals de afzuigkap onderhouden.
s. Over een brandwerend deken of over een brandblusapparaat beschikken

Houtvuur:
2.4 Krachtens art. 89, 8° van het landwetboek, mag geen vuur aangestoken worden op minder dan 100 meter van huizen, bossen, heide, boomgaarden, hagen, koren…
Geen houtvuur mag aangestoken worden en het grasveld mag door vuur niet beschadigd worden.
2.5 barbecue: enkel barbecues op poten worden aanvaard op voorwaarde dat u enkel houtskool gebruikt en dat deze geplaatst wordt op minimum 2 meter afstand van elk brandbaar element en in een plaats die regelmatig van struikgewas ontdaan is. Het is ook verboden vuuraanstekers te gebruiken.
Wegwerp barbecues zijn strikt verboden.

De vuilnisbakken:
2.6. Voor het goed van de planeet, worden wij verplicht de afvalstoffen te sorteren.
Er zijn vier soorten containers:
– P.M.D. (plastic, metaal, drankkartonnen)
– Papier/Karton Werp uw afvalstoffen in deze 3 containers zonder zak te gebruiken
– Glas
– Andere huishoudafval: hiervoor moet u de zakken Villatoile gebruiken die aan de receptie worden overhandigd.
Elke niet-naleving van deze instructies zal met een boete van €25 beboet worden.

Een forfaitair minimumaantal vuilniszakken van 20x90l of 30x30l zijn verplicht voor elke woonachtige seizoenkampeerder.
De vuilniscontainers op het terrein zijn uitsluitend bestemd voor het huishoudelijk afval van hun camping verblijf.
De Groene Afval (gemaaid gras, bladeren, bloemen, enz.) zullen in vuilniszakken van uw keuze gestoken worden, langs de weg op uw perceel geplaatst worden en 1 keer per week op maandag door ons weggenomen worden. Het is absoluut verboden deze zakken in de containers te gooien.
Bij misbruik van deze faciliteit zal de gebruiker de kostprijs van €100 moeten betalen voor het legen van een container.

De ijskasten, fornuizen, ijzermaterialen, houten panelen, blokken beton, enz. dient u naar het gratis en voor iedereen toegankelijk containerpark in de rue Saint Jacques 355 te 5500 Dinant te brengen (gesloten op zon-, maan- en feestdagen)

Gezondheidsmaatregelen:
2.7.1. Het is verboden gelijk welk soort afval achter te laten of in de rivier te storten.
Het is streng verboden de toiletemmers op het terrein of in de Lesse te ledigen.
Speciale installaties zijn daartoe voorzien.
2.7.2. Het is ook verboden om vuil water op de grond te gieten en te lozen. Alles moet gestort worden in de daarvoor voorziene waterzuiveringsinstallatie.

Beplantingen en omheiningen:
2.8. Het terrein MOET zijn grasrijk aspect houden. Synthetisch gras is verboden. Dit kan slechts gebruikt worden in de inbegrepen 30m ² van de te bedekken oppervlakte van het terrein.
2.9. Iedere kampeerder zal de beplantingen eerbiedigen. Het hakken, snoeien en planten van bomen en struiken zal uitsluitend uitgevoerd worden door het bevoegd personeel.
2.10. Geen enkel object mag genageld, geschroefd, of vastgemaakt worden aan de beplantingen.
2.11. Het aanbrengen van bouwstoffen zoals rotsblokken, kiezelsteentjes, cement, etc. op de percelen is verboden.
2.12. De kampeerders die de percelen verlaten, worden verzocht deze onberispelijk netjes achter te laten, vrij van alle bovenvermelde materialen.
2.13. Het is niet toegestaan de standplaatsen af te zetten met hekken, paaltjes, draden, enz…
2.14. De toestand van de oevers mag in geen geval gewijzigd worden.

3. VERANTWOORDELIJKHEID

Uitrusting, tent voertuigen, post:
3.1 De kampeerders letten zelf op hun bezittingen, gereedschap, auto’s, tenten, caravans en uitrustingen. De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van beschadiging, verlies, verdwijning of diefstal. Post wordt bewaard bij de receptie, waar ze ter beschikking ligt zonder verdere verplichting voor het personeel van de camping.

Ongevallen:
3.2 De directie wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van ongevallen aan kampeerders, veroorzaakt door het gebruik van de toestellen, installaties, spelen en gelijk welk materiaal dat ter beschikking gesteld wordt, zelfs tijdens de door de camping georganiseerde spelen.
Aangezien het terrein gedurende de sluitingsperiode (van 15 oktober tot 1 april) kan overstromen, moeten verplaatsbare caravans worden verwijderd uit de risicozones en op een veilige hoogte worden gestald. Geen houten constructies (planken, afschermingen e.d.) of andere elementen die bij een hoge waterstand kunnen worden meegesleept, mogen achterblijven op het terrein: alle kampeerders dienen na het kampeerseizoen hun volledige installatie te verwijderen. Het vakantiepark beschikt niet over opslagruimte voor deze objecten.

Het baden in de Lesse – Vissen:
3.3 De kampeerders worden uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van het gevaar van de Lesse, meer bepaald van de draaikolken en de plotse waterstijgingen.
De directie wijst ook alle verantwoordelijkheid af indien kampeerders deze waarschuwing niet in acht nemen en op onverantwoorde wijze in de Lesse baden, aan boord van lichte vaartuigen varen of materiaal te dicht bij de oevers plaatsen.
Om langs de oevers van de Lesse te mogen vissen, moet iedere visser in het bezit zijn van een staatsvisakte en van een door de camping uitgereikte vergunning.

Drinkwater:
3.4 Het water aangeduid als drinkbaar komt uit een ondergronds waterbekken en werd onderworpen aan analyses die de drinkbaarheid ervan bevestigen.
Desondanks is het raadzaam voor personen die gevoelig zijn aan water waaraan ze niet gewoon zijn, dit te laten koken of bronwater aan te kopen.

4. INLICHTINGEN

4.1 In geval van nood of andere problemen die tussenkomst van derden vereisen, kunt u zich voor informatie en aanwijzingen wenden tot het onthaalkantoor of de huisbewaarder.

5. BETALINGSVOORWAARDEN
Alle verblijven moeten uiterlijk betaald worden bij de aankomst en bij de inschrijving aan de receptie.
Indien de huur voor het seizoen bij de opening van de camping niet betaald is, zal het bedrag met 12% verhoogd worden.

Bijgewerkt op 1 oktober 2017

adminReglement